Menu Sluiten

Wet- en regelgeving omtrent Lithium-Ion batterijen

Lithium accu’s zijn over het algemeen zeer veilig. Toch zijn thermische incidenten helaas niet uit te sluiten en de gevolgen van een Lithium batterijbrand kunnen desastreus zijn. Zo moest de brandweer in 2018 al 100 keer in actie komen voor een grote brand die was ontstaan door een accu of batterij (bron: brandveilig.com).

Waar risico’s zijn, is regelgeving. Of toch niet? Op dit moment is er nog maar weinig wet- en regelgeving in werking, maar hier wordt wel aan gewerkt. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de PGS 37, een richtlijn voor bedrijfsmatige opslag van Lithium batterijen en accu’s en van Energie Opslagsystemen (zoals buurtbatterijen). Als de richtlijn gereed is zal de Omgevingswet en de Arbeidsomstandighedenwetgeving verwijzen naar de PGS 37.
Naar verwachting zal de PGS 37 in 2021 gereed zijn. Voor de tussenliggende periode geldt de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers, die op 1 juli 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze circulaire “geeft adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energiedragers te verhogen”. De circulaire is niet bindend tenzij, uiteraard, “door bevoegd gezag wordt omgezet in voorschriften of regels in omgevings-vergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan”.

Welke maatregelen in ieder geval te nemen voor risico’s accubranden?

Vooruitlopend op de regelgeving die in ontwikkeling is, is het sowieso verstandig de volgende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Lithium batterijen in acht te nemen:

  1. Gebruik alleen originele opladers voor het laden van de Lithium batterijen
  2. Zorg dat er geen brandbare objecten in de buurt van een accu zijn tijdens het opladen
  3. Laad beschadigde batterijen niet meer op, maar plaats deze op een brandveilige plaats en voer deze zo snel mogelijk af
  4. Zorg dat er een brandblusser aanwezig is met een blusmiddel dat specifiek geschikt is voor Lithium batterij branden (meer informatie hier).